JAN HELD ADVIES

Wij adviseren en begeleiden u als werkgever bij complex verzuim. Wij staan voor: Deskundig en onafhankelijk advies, gericht op schadelast beperking en optimale en duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers.

Onze belangrijkste bijdrage ligt in verandering van gedrag en cultuur binnen organisaties, daarom staat bij ons de mens centraal in relatie tot zijn arbeid en gezondheid.

Kennis is goed, resultaat telt. Wij kunnen u o.a. van dienst zijn met

* Het Arbeidsdeskundig onderzoek Advies
* Eigentijds ouderen beleid
* Coaching
* WGA Schade beheersing
* Outplacement en Re-integratie

HET ARBEIDSDESKUNDIG ONDERZOEK ADVIES

Het onderzoek leidt tot een advies dat helder inzage geeft in de inzetbaarheid mogelijkheden van uw medewerker. Het onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden van terugkeer in de eigen functie of andere passende mogelijkheden bij de eigen of een andere werkgever. Doel is altijd, het beperken van schade voor de werkgever alsook inkomensschade voor de werknemer.

Het onderzoek kan in de volgende situaties worden ingezet

* Bij (dreigend) langdurig en complex verzuim
* Beoordelen of de werkzaamheden na herstel passend zijn
* Beoordelen van de arbeidsmogelijkheden na (langdurige) uitval
* Bij stagneren van de re-integratie
* Beoordelen van deelherstel en loonwaarde

Het arbeidsdeskundig onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen: gesprek met werkgever, gesprek met de werknemer, eventueel een werkplek onderzoek en functie/ taak analyse, en aan het einde een drie gesprek (werkgever, werknemer en de arbeidsdeskundige). Bij het onderzoek baseert de arbeidsdeskundige zich o.a. op de bevindingen van de bedrijfsarts en de gegevens verkregen uit het onderzoek. Vaak vindt ook nog overleg met de bedrijfsarts plaats. De conclusies en het advies worden vastgelegd in een advies rapport. Zowel werkgever als werknemer ontvangen hier een exemplaar van.

Tijdens het onderzoek worden werkgever en werknemer ook geïnformeerd en geadviseerd inzake de financiële effecten op lange termijn. Het advies is gericht op het voorkomen dan wel beperken van de schade door instroom in de WGA.


EIGENTIJDS OUDEREN BELEID

We moeten steeds langer werken. Niet iedereen lukt dat, met als gevolg frequente of langdurige uitval een lage output en vaak hoge kosten.

Wij hebben een oplossing om uw oudere medewerker duurzaam inzetbaar te houden tot aan het pensioen met substantieel behoud van het inkomen en 100% pensioen opbouw. Geheel eigentijds!


COACHING

Niet altijd functioneert een medewerker zoals u dat verwacht of graag zou zien. Soms is er sprake van (frequente) uitval zonder dat er een medisch objectieve reden voor is. Mensen verzuimen in 70% van de gevallen om niet medische redenen. Relatie problemen, disfunctioneren, geld zorgen, stress en pesten op het werk etc. zijn vaak de achterliggende oorzaken.

De gesprekken zijn individueel en gericht op het verkrijgen van nieuwe inzichten en het versterken van het persoonlijk functioneren.


WGA SCHADE BEHEERSING

Bij instroom in de WGA worden de kosten van de uitkering die aan uw (ex) medewerker worden uitgekeerd tot wel 10 jaar op u als werkgever verhaald. Telt u daar de 2 jaar loondoorbetaling tijdens ziekte van de voorliggende jaren bij, en u heeft een schadepost van 12 jaar die al snel oploopt tot tienduizenden euro’s per dossier, per jaar. Uit onderzoek en ervaring blijkt dat het UWV deze dossiers niet goed bewaakt. Daardoor dreigt u jarenlang onnodig voor hoge kosten te staan. Dit laat u toch niet gebeuren?


OUTPLACEMENT EN RE-INTEGRATIE

Outplacement kan worden ingezet voor groepen werknemers in organisaties en voor individuele werknemers. Reden voor outplacement kan zijn:

* Boventalligheid van personeel
* Langdurig verstoorde arbeidsverhoudingen
* Onoverbrugbare meningsverschillen.
* Onvoldoende functioneren
* Vanwege ziekte en of gebrek

In dit soort situaties biedt outplacement in vergelijking met aan een arbeidsjaren gerelateerde vertrekpremie een elegant en kostenbesparend alternatief voor werkgevers.

Outplacement is voor de betrokken medewerker vaak een stressvolle en in potentie zelfs een traumatiserende ervaring. Gevoelens van rouw en woede komen in het begin van het traject regelmatig voor. Dit kan afbreuk doen aan de motivatie van de te herplaatsen werknemer om naar nieuwe mogelijkheden op de arbeidsmarkt te kijken. Door Jan Held Advies wordt uitgebreid aandacht besteed aan deze fase van het proces.

Outplacement begint bij Jan Held Advies met een uitgebreide intake. Op grond daarvan wordt een trajectplan afgesproken. In het trajectplan wordt gemotiveerd beschreven welke activiteiten benodigd zijn om de te herplaatsen medewerker te begeleiden. Vast onderdeel van het trajectplan is het in samenspraak met de te herplaatsen medewerker actualiseren van het persoonlijk CV en het maken van een model sollicitatiebrief. De te herplaatsen medewerker wordt geactiveerd zelf stappen te ondernemen. Sollicitaties worden vanzelfsprekend geëvalueerd.

Naast de intensieve persoonlijk begeleidingsgesprekken kunnen zo nodig instrumenten worden ingezet zoals:

* Aanbodversterking
* Persoonlijke profiel analyse
* Arbeidsmarktoriëntatie
* Psychodiagnostisch onderzoek;/loopbaanonderzoek
* Bijscholing
* Werkervaringplek/proefplaatsing
* Psychologische interventie
* Bemiddeling
* Plaatsingsondersteuning en nazorg